ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

Adatkezelők a Marketing Commando-ba tartozó társaságok: Wolf Gábor, MC Systems Kft., MC Kiadó Kft.,  Marketing Commando Bt., MC Holding Kft.

Az adatkezelési azonosítószámok beszerzése társaságonként folyamatban van. Egyes szolgáltatások különböző társaságokhoz tartozhatnak, ezeket külön jelöljük.

A Marketing Commando-ba tartozó társaságok magukra nézve kötelezőnek ismerik el a jelen irányelvek tartalmát és egyoldalú kötelezettséget vállal arra, hogy az előfizetéshez kapcsolódó bármely tevékenységével kapcsolatos tevékenység megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban és etikai szabályzatokban meghatározott elvárásoknak.

I. Bevezetés

 1. Jelen tájékoztató (továbbiakban: Adatkezelési Irányelvek) a MARKETING COMMANDO Társaságai által kiadott print, audio illetve digitális kiadványok előfizetése és a bármelyiküktől megrendelt szolgáltatások teljesítése,  internet útján elérhető illetve letölthető szolgáltatások, konferenciák, trainingek (video vagy rendezvény), kiállítások szervezése, díjazással vagy nyereménnyel járó egyéb játékok, valamint közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresések (eDM) során felmerülő, önkéntesen megadott vagy törvény alapján kezelt személyes adatok kezelésre vonatkozik.  Jelen tájékoztató irányadó minden olyan további esetben, szolgáltatás vonatkozásában, amikor valamely egyedi szolgáltatás külön az Adatvédelmi Irányelvekre hivatkozik. 
 2. Minden egyes Szolgáltatás vonatkozásában jelen Adatvédelmi Irányelvek (vagy amennyiben külön tájékoztató van, az adott tájékoztató) rendelkezik az érintett vonatkozásában kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés céljairól, időtartamáról, az adatok helyesbítésének, törlésének módjáról, lehetőségeiről, az adatfeldolgozók köréről, valamint arról, hogy történik-e harmadik személy részére adattovábbítás. A külön termékhez tartozó tájékoztatók csak jelen Adatkezelési Irányelvekkel együtt  érvényes.
 3. Az Adatkezelési Irányelvek és az egyes termékekhez tartozó tájékoztatók az Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részét képezi, azzal együttesen érvényes és értelmezendő.
 4. Mind az Adatkezelési Irányelvek mind a Felhasználási Feltételek egyoldalúan módosítható oly módon, hogy a módosított szöveg jelenik meg a honlapon, ezekben az esetekben a honlap látogatásával elfogadottnak minősül a módosítás. A komolyabb változásokról, vagy az olyan változásokról, amelyek hozzájárulást igényelnek, külön, egyedi tájékoztatást küldünk
 5. Az egyes szolgáltatások, részszolgáltatások megrendelésével illetve használatával Ön mint Felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatait a Marketing Commandóba tartozó társaságok (rész-szolgáltatás esetén csak az adott társaság) az Adatkezelési Irányelvek rendelkezései szerint kezelje (ügyfélkapcsolat). Az ügyfélkapcsolat a kapcsolattartási adatok nyilvántartását jelenti, azonban eDM, marketing szolgáltatásokra csak azok a felhasználok jogosultak, akik ehhez külön hozzájárulást adnak a termékhez tartozó meghatározott helyen.
 6. Az adatok fizikai tárolásának helye: a Vitalcomp Kft. mindenkori székhelye.

II. Alapelvek

 1. A Marketing Commandóba tartozó társaságok (részszolgáltatás esetén csak az adott társaság) a felhasználóktól kapott, gyűjtött és jelen Irányelvek szerint rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, európai uniós jogforrásokkal (különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679  sz. (általános adatvédelmi rendelet) szabályaival összhangban kezeli.
 2. Háttérjogszabályként a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a reklámjogi és elektronikus kereskedelemre vonatkozó jogszabályok is érvényesek.
 3. A Marketing Commandóba tartozó társaságok kizárólag az ügyfél / felhasználó jelen Irányelvekben és a termékenkénti adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli, addig az időtartamig és arra a célra, amelyhez az ügyfél / felhasználó hozzájárulását adta, vagy amelynek kezelését jogszabály előírja. Másodlagos jogalapok alapján, amennyiben szükséges a Marketing Commandóba tartozó társaságok az érdekmérlegelés elve szerint kezelnek adatokat, azaz, csak abban az esetben amennyiben a társaságok joga, törvényes kötelezettsége vagy jogos érdeke szempontjából ez feltétlenül szükséges.
 4. A Marketing Commandóba tartozó társaságok minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesznek, annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során. Az Információ biztonsági szolgáltatásokat hiteles szolgáltatók végzik.
 5. A jelen jelen adatvédelmi Irányelvekben használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései, illetőleg a NAIH adatvédelmi szótára szerint kell értelmezni.

III. Adatkezelés célja és jogalapja

 1. Az  adatkezelésének célja a szolgáltatás(ok) nyújtása. A Szolgáltatás nyújtása körében: 
  (i)  az ügyfél / felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől felhasználótól felhasználótól való megkülönböztetése;

(ii) kapcsolattartás, eDM-hozzájárulás esetén értesítés kapcsolódó vagy új szolgáltatásokról;

(iii) ügyfélelégedettség tesztelése és mérése

(iv) a Szolgáltatás testre szabásának elősegítése;

(v) a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés; 
vi) külön hozzájárulás esetén reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM,.); 
vii) vásárlási lehetőség (marketingbiblia.hu) esetén a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, a megrendelt termék kézbesítése, az adott és megrendelt bónuszok igénybevétele;

(viii) rendezvényeken való részvétel és az ehhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások (például fotók, videók készítése);

(ix) tagsághoz kapcsolódó szolgáltatások, bónuszprogramok

(x) harmadik személyek termékeinek reklámozása az adatok átadása nélkül.

 1. A személyes adatok felvétele és kezelése egyes, ellenérték fejében teljesített szolgáltatások igénybevétele esetén jogszabályon – így az adózási és számviteli kötelezettségeket szabályozó 1995. évi CXVII., 2000. évi C. és 2003. évi XCII. törvényeken – alapul. Eltérő rendelkezés hiányában az adatkezelés a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul. A marketinghozzájárulások külön nyilvántartás szerint kerülnek rögzítésre, és elválaszthatók az ügyfélstátusztól.
 2. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.
 3. A Marketing Commandóba tartozó Társaságok által kezelt személyes adatok körét az elektronikus kereskedelmi, számviteli és reklámszabályok befolyásolják, részben meghatározzák, így különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai.
 4. Egyes szolgáltatások kizárólag regisztrációval vehetők igénybe, amely regisztráció során szükségszerűen, illetve egyedileg választott módon megadott személyes adatok felvételére és kezelésére kerül sor.
 5. Egyes kiegészítő szolgáltatásokra (pl. bónuszokra) kizárólag a szolgáltatással kapcsolatos hírlevélre, illetve egyéb reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresésre való feliratkozással együtt lehet regisztrálni, szerződést kötni, míg más szolgáltatásoknál lehetőségként merül fel a hírlevélre és egyéb reklámüzenetekre való feliratkozás.
 6. A felhasználást, panaszokat külön ügyfélszolgálat könnyíti meg, amely egyes termékenként önálló is lehet.
 7. A felhasználói tevékenység megkönnyítése a szolgáltatásokban rejlő lehetőségek kiaknázása érdekében különféle cookie-k (pl. egy munkamenetre szóló vagy tartós böngésző cookie, flash cookie, stb.) elhelyezésére kerülhet sor az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottak szerint. A cookie kis adatcsomag, amely a kiszolgáló által meghatározott információtartalmat gyűjti, illetve tárolja

IV. Korlátozások

 1. A 16. életévét be nem töltött vagy az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást.
 2. A korábban törölt regisztrációkat rendszerünk rögzíti, újra regisztráció esetén külön megerősítés szükséges.

V. Az Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek

A. Adatok módosítása, törlése, zárolása

 1. A Felhasználó bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on.
 2. A Felhasználó – a kötelező adatkezelés kivételével – törölheti személyes adatait vagy kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását az egyes honlapokon, szolgáltatásoknál meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on (pl. felhasználói fiókban, email útján, stb.). Egyes esetekben a személyes adat idő előtti törlése valamely jogosultságtól való eleséssel egyenértékű (pl. bónuszok).
 3. Az ügyfél / felhasználó személyes adatai törlésre kerülnek, ha kezelésük gyaníthatóan jogellenes (pl. Versenytörvénybe vagy valamely büntetőjogi szabálysértési jogszabályba ütközik); az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki. A különleges adatokat rendszerünk nem tartja nyilván, ezeket automatikusan töröljük.
 4. A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. hírlevél, e-DM, stb.) külön-külön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján, a feliratkozással azonos módon. Az ügyfélkapcsolathoz tartozó adatkezelés nem szüntethető meg mindaddig, amíg jogszabályok írják elő az adatkezelési kötelezettséget.

B. Tájékoztatás kérése

 1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adott Szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról a hello@marketingcommando.hu. Vagy az adatvedelem@marketingcommando.hu címeken.
 2. Marketing Commandóba tartozó Társaságok  a Felhasználó kérelmére tájékoztatást adnak a Felhasználóra vonatkozó, az adott Szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről a panaszkezelési szabályzat szerint.

C. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

 1. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Marketing Commandóba tartozó Társaságokra  vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét; 
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.

 1. Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelő a Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

D. Hatósági jogorvoslat

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400,www.naih.hu).

VI. Adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás

Nyilvánosságra hozatal kizárólag külön hozzájárulással történik.

Adattovábbítás harmadik (külső személyhez nem történik). Ettől, egyes termékek esetében az adatkezelési tájékoztató eltérhet.

VII. Külső szolgáltatók tevékenysége.

Fizetéshez szükséges adatfeldolgozók:

A fizetés az OTP SimplePay rendszerén keresztül történik.

OTP Mobil Kft

Székhely: 1093 Budapest, Közraktár u 30-32.

Adószám: 24386106-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-174466

Honlap: www.otpsimple.hu

 

Továbbított adatok köre: vásárló neve, email címe, vásárolt termék neve és ára, fizetés végösszege.

Külső szolgáltatók

A Marketing Commandóba tartozó társaságok egyes Szolgáltatásai során a Felhasználási Feltételekben meghatározott egyes részszolgáltatás(ok) tekintetében rögzített együttműködő partnerek minősül önállóan illetve Marketing Commandóba tartozó Társaságokkal együttesen többes adatkezelőnek vagy adatfeldolgozónak.

Egyes külső szolgáltatók a saját adatkezelési szabályzatuk szerint kezelik az adatokat.

Adatfeldolgozóink aktuális listája:

Magyar Posta Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Adószám: 10901232-2-44

Cégjegyzékszám: 01-10-042463

Honlap: www.posta.hu

Továbbított adatok köre: felhasználó neve, irányítószáma és címe, számlázási név és cím, szállítási név és cím, csomagfelvételi név és cím, utánvét összege.

 

Webshop Partner Kft.

Székhely: 2133 Sződliget, Petőfi utca 9.

Adószám: 25046119-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-172247

Telefonszám:06-20-2213566

honlap: www.webshopiroda.hu

Továbbított adatok köre: IP cím, felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe, irányítószáma és címe, számlázási név és cím, szállítási cím és név, csomagfelvételi cím és név, bankszámlaszám, fizetendő összeg

 

Az adattovábbítás célja: számla kiállítása, termék csomagolása, szállítása, postázása, garancia intézése

 

Seo-Lab Kft.

Székhely: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 5. 1/2.

Cégjegyzékszám:0-09-948775

Adószám: 23009512-2-42

Továbbított adatok köre: IP cím, felhasználó neve, e-mail cím, weboldalon történő fizetés megszervezése al-adatfeldolgozó segítségévelés lebonyolítása, Facebook hirdetések és remarketing, Webanalatika tagmanager, Linkedin, Twitter,Googleblog

 

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft

Székhely: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

Cégjegyzékszám:13-09-111755

Adószám: 12369410-2-44

Továbbított adatok köre: IP cím, felhasználó neve, telefonszám, e-mail cím, irányítószám, szállítási cím és név, csomagfelvételi cím és név, bankszámlaszám, GLS futár részére küldött maximum 30 karakter hosszú üzenet.

Az adattovábbítás célja: termék szállítása, utánvét díj beszedése

 

Trans-O-Flex Hungary Kft.

Székhely: 1239 Budapest, Európa út 12.

Cégjegyzékszám: 01-09-980899

Adószám: 13947109-2-43

Továbbított adatok köre: IP cím, felhasználó neve, telefonszám, e-mail cím, irányítószám, szállítási cím és név, csomagfelvételi cím és név, bankszámlaszám, GLS futár részére küldött maximum 30 karakter hosszú üzenet.

Az adattovábbítás célja: termék szállítása, utánvét díj beszedése 

 

Active Campaign

222 S. Riverside Plz, Suite 810, Chicago IL 60606

Továbbított adatok köre: felhasználó neve, e-mail címe, telefonszáma, vásárlás adatai

Az adattovábbítás célja: hírlevelek, promóciók, sms küldése, személyre szabott szolgáltatás nyújtása, help desk szolgáltatás. 

 

MiniCRM Zrt.
A cég elnevezése: MiniCRM Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.

Cégjegyzékszám: 01-10-047449

Adószám: 23982273-2-42

EU adószám: HU 23982273

Képviselő: Leskó Norbert (+36-20-236-7532)

Email: help@minicrm.hu

Szerverszolgáltató: T-Systems Magyarország Zrt. – Adatpark Budapest (1087 Budapest, Asztalos Sándor út 13., Tel.: 1400, E-mail: TS_ugyfelkapcsolat@t-systems.huhttp://www.t-systems.hu/)

Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-64809/2013.

 

Továbbított adatok köre: felhasználó neve, e-mail címe, telefonszáma, vásárlás adatai Az adattovábbítás célja: hírlevelek, promóciók, sms küldése, személyre szabott szolgáltatás nyújtása, help desk szolgáltatás.

 

Skycentrum Bt.

Székhely: 1089 Budapest, Golgota u 3. Postacím: 1538 Budapest, Pf. 515.

Tel: (+36) 30 624 39 34

Fax: (+36 1) 999 58 25

Továbbított adatok köre: felhasználó neve, e-mail címe, telefonszáma

Az adattovábbítás célja: hírlevelek, promóciók, sms küldése. 

 

Vital-Comp Ügyvitelszervező és Kereskedelmi Kft.

Székhely: 1037 Budapest, Laborc köz 9.

Tel: +36 1 453 0749

Fax: +36 1 250 0874

E-mail : info@vitalcomp.hu

Továbbított adatok köre: felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe, lakcíme/székhelye, számlázási név és cím, szállítási cím.

Az adattovábbítás célja: szerver szolgáltatás biztosítása többek között adattárolás céljából.

 

Outside Design Kft.

Székhely: 2314 Halásztelek, Andrássy u. 7/2

Tel: +36 24 532 295

Fax: +36 24 532 296

E-mail : nbela@outside.hu

Továbbított adatok köre: a Navigator magazin megrendelőjének neve, lakcíme/székhelye, számlázási név és cím, szállítási cím.

Az adattovábbítás célja: A magazin terjesztése, al-adatfeldolgozók igénybevételével.

 

Dataprotection.eu Kft.

Székhely: 1029 Budapest, Gyöngyvér u. 37.

Tel: +36 30 6 285285

E-mail : adatvedelem@marketingcommando.hu

Továbbított adatok köre: ügyfélpanasz, e-mail cím

Az adattovábbítás célja: Az ügyfélpanaszok kivizsgálása.

 

Trend Office Kft.

Székhely: 2133 Sződliget, Kossuth Lajos utca 9.

Adószám: 25463370-1-13

Cégjegyzékszám: 13 09 178911

Telefonszám: 06-20-2213566

Továbbított adatok köre: IP cím, felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe, irányítószáma és címe, számlázási név és cím, szállítási cím és név, csomagfelvételi cím és név, bankszámlaszám, fizetendő összeg Az adattovábbítás célja: számla kiállítása, termék csomagolása, szállítása, postázása, garancia intézése, ügyfélpanaszok kezelése.

Az adattovábbítás célja: szerver szolgáltatás biztosítása többek között adattárolás céljából.

Az adattovábbítás célja: számla kiállítása, termék csomagolása, szállítása, postázása, garancia intézése, könyvelés, adatbázis kezelése.

 

Top Admin Kft. 

Székhely: 2133 Sződliget, Kossuth Lajos utca 9. 

Adószám: 26172617-1-13

Cégjegyzékszám: 13 09 190020

Telefonszám:06-20-2213566 

 

Továbbított adatok köre: IP cím, felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe, irányítószáma és címe, számlázási név és cím, szállítási cím és név, csomagfelvételi cím és név, bankszámlaszám, fizetendő összeg Az adattovábbítás célja: számla kiállítása, termék csomagolása, szállítása, postázása, garancia intézése, ügyfélpanaszok kezelése.

 

Az adattovábbítás célja: számla kiállítása, termék csomagolása, szállítása, postázása, garancia intézése, könyvelés, adatbázis kezelése.

 

Rendszer Admin Kft. 

Székhely: 2133 Sződliget, Kossuth Lajos utca 9. 

Adószám: 26210759-1-13

Cégjegyzékszám: 13 09 190794

Telefonszám:06-20-2213566 

 

Továbbított adatok köre: IP cím, felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe, irányítószáma és címe, számlázási név és cím, szállítási cím és név, csomagfelvételi cím és név, bankszámlaszám, fizetendő összeg Az adattovábbítás célja: számla kiállítása, termék csomagolása, szállítása, postázása, garancia intézése, ügyfélpanaszok kezelése.

 

Az adattovábbítás célja: számla kiállítása, termék csomagolása, szállítása, postázása, garancia intézése, könyvelés, adatbázis kezelése.

  

 Budapest, 2017. július